เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 

22  ก.ย. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายรัชตะวิถี 26/1 หมู่ที่ 10 ตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนคอนกรีต ซอยพรหมราช 12/6 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนลาดยางสายหนองผักบุ้ง - เนินสะอาด - ยางเอน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ถนนลาดยางสายทางเข้าบ้านใหม่หนองผักบุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายช้อย โคกเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ทดเจริญ ซอย 1 (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ทดเจริญ ซอย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านทดเจริญ ซอยบ้านนางเพียร ช้อยจังหรีด ตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 แยกกุดหิน ตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ซอยเลียบคลองยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (ซอยจันทร์สุดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565 ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ภายในตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ปีการศึกษา1/2565 ระหว่างวันที่ 1ต.ค.2565-10 ต.ค.2565 และช่วงปิดภาคเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565 จ้างก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ต ตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายรัชตะวิถี 19 หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ ตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565 จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการคนฟากห้วยปลอดไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ทดเจริญ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565 จ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง