เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 

24  มิ.ย. 2565 ซื้อยางรถโดยสารส่วนบุคคล 40-0051 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลฟากห้วย หมู่ที่ 3-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ลงคลองพรหมโหด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัชตะวิถี 7/2 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ ทะเบียนรถ ๘๑-๘๔๖๓ สก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากห้วยประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการเรียนภาษอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฟากห้วย ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565 วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
20  พ.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำธงประดับเฉลิมพระเกียรติตามโครงการร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง