เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางเบญจา บุญครุฑ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 085-388-3867

นางสาวสุภาวดี สุขประสงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 089-096-6755

นางชลธิชา ฆ้องเกิด
นางเบญจา บุญครุฑ
นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์
นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์: 097-281-9096 โทรศัพท์ : 085-388-3867 โทรศัพท์ : 083-067-6577


นางสาวศิริพร  บุญเสริม นายไพชยนต์ พิเศษฤทธิ์
นายรัฐธีร์  ไชยวชิระกัมพล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 084-904-3469 โทรศัพท์ : 086-382-8303 โทรศัพท์ : 097-339-3579


นายเสกสันต์ จันทโชติ
นายมานพ ดุสิต - ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทรศัพท์: 037-247-341 โทรศัพท์: 037-247-341 โทรศัพท์ : 037-247-341

นายสุรพล เดชะ นางสาวกรนฤมล อึ้งสุวานิช นายผดุงศักดิ์ จันทร์แสง
พนักงานจ้างทั่วไป - นักการ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์: 037-247-341 โทรศัพท์: 037-247-341 โทรศัพท์: 037-247-341

นายศราวุธ ชมดง
นายวีรยุทธ ทองคำ
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์: 037-247-341
โทรศัพท์: 037-247-341