เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์
 
  ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย  
  โทรศัพท์ : 0861520250  

   
นางสาวสุภาวดี สุขประสงค์
นางสาวสุจรรยา ห้องแซง
นายชยุต จำนงค์ศร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0890966755 โทรศัพท์ : 0894181816 โทรศัพท์ : 0908899987

 

นางสาวอัสนียาภรณ์ จอมเกาะ   นางชลธิชา  ฆ้องเกิด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ :
  โทรศัพท์ : 0972819096