เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
< กำลังปรับปรุง>
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
กองช่าง

   
  นางชลธิชา ฆ้องเกิด  
  นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
  โทรศัพท์ :
 
 
   
  ว่าง  
  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
     
 
 ว่าง   ว่าง
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
     
 
 
- ว่าง -
- ว่าง - - ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
 
 
 
ว่าง
นายประวิทย์ วงษ์พันธ์
นายบุญชู กบกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา คนงาน คนงาน
  โทรศัพท์ : 0992211967 โทรศัพท์ : 0949429240
 
 
นายมานพ ดุสิต
- ว่าง - นายอนุพงษ์ จันทร์แสง
คนงาน คนงาน คนงาน
โทรศัพท์ : 0926896661 โทรศัพท์ :