เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
< กำลังปรับปรุง>
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางสาวอุศมา  อ่อนน้อม  
   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
  โทรศัพท์ :
 
 
   
  ว่าง
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
 
 
 
   
นางสาวอุศมา  อ่อนน้อม
 นางดอกอ้อ พิมพิสาร นางชยาภรณ์ พิมพิสาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ครู ค.ศ.3 ครู ค.ศ.3
   โทรศัพท์ : 0809450692 โทรศัพท์ : 0923655005
     
นางสาวนวนันท์ คชาวงษ์ นางชูศรี เบ้าคำ นางสาวชาลิสา ศรีประเสริฐ
ครู ค.ศ.2 ครู ค.ศ.2 ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0898480178 โทรศัพท์ : 0848771753 โทรศัพท์ :
   
 
ว่าง นางสาวจิดาภา วงษ์นุช
นางสาวช่อลัดดา บานเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยครูผุู้ดูแลเด็ก(ศูนย์บ้านหนองผักบุ้ง) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฟากห้วย)
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 0924102815 โทรศัพท์ : 0833071984
 
 
 
นางสาวปรียาวดี โม้ผา
นางสาวอารีรัตน์ เกษจำรุณ
นางสาววิภารัตน์ ดาราศร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฟากห้วย) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ทดเจริญ) คนงาน
  โทรศัพท์ : 0985246939