เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
< กำลังปรับปรุง>
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
ติดต่อ - สอบถาม


 
  ชื่อ + นายอุเทน พิมพิสาร
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 0909478801
  อีเมล์ +
saraban@faghuay.go.th
  ชื่อ + นางสุรีย์พร  บุญสร้าง
  ตำแหน่ง +
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + saraban@faghuay.go.th
  ชื่อ +
นางเบญจา บุญครุฑ
  ตำแหน่ง +
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0853883867
  อีเมล์ + saraban@faghuay.go.th

  ชื่อ +
นางสาวสุภาวดี สุขประสงค์
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0890966755
  อีเมล์ + saraban@faghuay.go.th
  ชื่อ +
นางชลธิชา  ฆ้องเกิด
  ตำแหน่ง +
นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0972819096
  อีเมล์ + saraban@faghuay.go.th
  ชื่อ +
นางสาวอัสนียาภรณ์ จอมเกาะ
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + saraban@faghuay.go.th

  ชื่อ +
นางสาวอุศมา  อ่อนน้อม
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + saraban@faghuay.go.th